§ 1

Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym raty.biz prowadzona jest przez Daniela Bielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Partner” Daniel Bieliński, ul. Działkowa 5, 83-211 Jabłowo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5921586204, REGON 192079248

§ 2

Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze strony raty.biz.

§ 3

Partner - Daniel Bieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Partner” Daniel Bieliński, ul. Działkowa 5, 83-211 Jabłowo wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5921586204, REGON 192079248.

Klient - każdy podmiot, wyrażający wolę zawarcia Umowy Kredytu w celu sfinansowania zakupu towarów lub usług u Przedsiębiorcy,

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów lub usług.

Kredytodawca - bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.),

Umowa Kredytu - umowa o kredyt wiązany czyli umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane; Regulamin - niniejszy regulamin Strony.

Konto - konto Przedsiębiorcy umożliwiające przekazywanie danych osobowych Klientów Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.raty.biz

§ 4

Adres Partnera: 83-211 Jabłowo ul. Działkowa 5
Adres e-mail Partnera: kredytyratalne@home.pl
Numer telefonu Partnera: 585620133
Przedsiębiorca może porozumiewać się ze Partnerem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5

Do korzystania ze Strony niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§ 6

Strona umożliwia przesyłanie danych osobowych Klientów w celu zawarcia Umowy Kredytu. Korzystanie ze Strony wymaga założenia Konta. Partner w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7

Aby założyć Konto na Stronie, należy zgłosić chęć założenia konta. Założenie Konta na Stronie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Partner Daniel Bieliński. Przedsiębiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Partnera, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8

W celu podania danych osobowych Klientów niezbędnych do zawarcia Umowy Kredytu należy:
wejść na Stronę.
Wybrać odpowiedni formularz w celu podania danych osobowych Klienta.
Wypełnić formularz i kliknąć przycisk „Wyślij”.
Po wysłaniu danych osobowych Klienta pod przyciskiem „przeglądaj umowy” dostępne będą: imię i nazwisko Klienta, data przesłania danych, kwota Umowy Kredytu, status wniosku, dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Kredytu. Wysłanie danych osobowych Klienta w sposób opisany powyżej nie gwarantuje zawarcia z Klientem Umowy Kredytu. Decyzja o zawarciu Umowy Kredytu jest podejmowana przez Kredytodawcę po weryfikacji zdolności kredytowej Klienta.

§ 9

Przed podaniem danych osobowych przez Klienta Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować Klienta o tym, że:
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony jest Partner.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony zbierane są w celu realizacji Umowy Kredytu, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
Odbiorcą danych osobowych Klientów może być Kredytodawca.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych w formularzu danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Kredytu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.